moksz
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség
Vissza 2024. május 17.

Come. Ask. Do It. – Interview with Jildou Gemser, Coordinator of ISU Development Commission

Gyere. Kérdezz. Valósítsd meg. – Interjú Gemser Jildou-val, az ISU Fejlesztési Bizottság koordinátorával

During the 2024 European Speed Skating Conference held in Budapest, we interviewed Jildou Gemser, the Coordinator of ISU Development Commission, about the details of the program and the opportunities within the sport. / A 2024. évi Európai Gyorskorcsolya Konferencia keretein belül Budapestre érkezett Gemser Jildou az ISU Fejlesztési Bizottság koordinátora, a program részleteiről és a sportban rejlő lehetőségekről kérdeztük.

1. How do you perceive the evolution of the ISU Development Program since its inception in 1996? / Hogyan értékelnéd az ISU Fejlesztési Program fejlődését az 1996-os megalapítása óta?

Since its establishment in 1996, the ISU Development Program has witnessed remarkable growth and transformation. Initially overseen by a single coordinator, the program has expanded into a comprehensive commission since 2016, reflecting its increasing global reach. We’ve worked diligently to establish a solid structure and foundation, emphasizing that the ISU’s scope extends far beyond Europe — it encompasses the entire world. Over time, this has led to greater international participation across all disciplines, consistently elevating the standard of competition on a global scale.

A 1996-ban létrehozott ISU Fejlesztési Program rendkívüli növekedést és átalakulást tapasztalt. Kezdetben egyetlen koordinátor felügyelte, de 2016 óta a program kiterjedt egy átfogó bizottsággá, ami tükrözi növekvő globális határait. Szorgalmasan dolgoztunk azért, hogy szilárd struktúrát és alapot teremtsünk, hangsúlyozva, hogy az ISU hatóköre messze túlnyúlik Európán — az egész világot magában foglalja. Az idők során ez nagyobb nemzetközi részvételhez vezetett minden területen, folyamatosan emelve a versenyek színvonalát globális szinten.

2. Is there a discernible willingness among different regions to engage in development projects? / Látható-e különböző régiók körében egyértelmű részvételi hajlandóság az ilyen jellegű fejlesztési projektekben?

Absolutely. We’ve observed a considerable eagerness among countries, Members, skaters, and coaches to participate in our projects. However, there’s sometimes a lack of awareness regarding the full range of possibilities available to them. That’s why initiatives like the ISU Development Program’s comprehensive guide, found in ISU Communication 2310, are crucial. By disseminating information and fostering collaboration, we can maximize the impact of these projects, ensuring that every Member has the opportunity to thrive.

Abszolút. Megfigyeltük, hogy jelentős lelkesedés tapasztalható az országok, tagok, sportolók és edzők körében, hogy részt vegyenek az ilyen típusú projektekben. Azonban még mindig hiányzik a teljes lehetőségek körének tudatosítása. Ezért olyan kezdeményezések, mint az ISU Fejlesztési Program átfogó útmutatója, amely megtalálható az 2310. sz. ISU Kommunikációban, létfontosságúak. Az információ terjesztésével és a közös munka ösztönzésével maximalizálhatjuk ezeknek a projekteknek a hatását, biztosítva, hogy minden tag lehetőséget kapjon a fejlődésre.

3. Have you noticed a trend where countries, having benefitted from the Development Program, begin assisting the development of others? / Észrevetted-e azt a tendenciát, hogy olyan országok, amelyek profitáltak a Fejlesztési Programból, elkezdik mások fejlesztését segíteni?

Certainly. We’ve seen this phenomenon in countries like Hungary and the Netherlands. – Yet of course the Netherlands was not really taking part for short track in the development program such as Hungary was As nations progress and strengthen their own skating programs (often with the support of the ISU) they naturally become more inclined to share their knowledge and expertise with others. This ethos of knowledge exchange is essential for sustaining and expanding the global skating community, ensuring that every country has the opportunity to flourish.

Természetesen. Ezt a jelenséget láttuk olyan országokban, mint Magyarország és Hollandia. – Bár természetesen Hollandia nem igazán vett részt olyan jelleggel a rövidpályás gyorskorcsolya fejlesztési programban, mint Magyarország. – Ahogy az országok fejlődnek és megerősítik saját korcsolyázási programjaikat – gyakran az ISU támogatásával – természetes módon hajlanak arra, hogy megosszák tudásukat és szakértelmüket másokkal. Ez a tudásáramlás etosza létfontosságú a globális korcsolyázó közösség fenntartásához és bővítéséhez, biztosítva, hogy minden országnak lehetősége legyen a virágzásra.

4. Could you share an example of an extraordinary development project submitted to the ISU? / Megosztanál egy példát egy rendkívüli fejlesztési projektről, amelyet benyújtottak az ISU-hoz?

One remarkable project involved revitalizing speed skating in Portugal, where the sport had periodically disappeared. Through collaborative efforts, we established a program that reintroduced skating to the country, leveraging the expertise available at the Center of Excellence in Heerenveen. Despite starting from scratch, within just a few years, Portuguese skaters were not only participating in international competitions but also achieving success at the junior level—an incredible transformation that underscores the potential within our sport.

Another noteworthy example is Erin Jackson from the USA, a former inline skater who transitioned to ice skating and went on to win an Olympic gold medal just four and a half years later—an extraordinary testament to the possibilities within our sport.

Egy figyelemre méltó projekt a gyorskorcsolya felélesztése volt Portugáliában, ahol a sport időről időre eltűnt. Együttműködő erőfeszítéseink révén egy olyan programot hoztunk létre, amely visszahozta a korcsolyázást az országba, kihasználva a ’heerenveeni Kiválóság Központ’ (Center of Excellence-CoE) rendelkezésre álló szakértelmét. Bár nulláról kezdtük, néhány év alatt a portugál korcsolyázók nemcsak részt vettek nemzetközi versenyeken, hanem sikereket is értek el junior szinten – ez egy hihetetlen átalakulás, amely rámutat a sportunkban rejlő lehetőségekre.

Egy másik említésre méltó példa Erin Jackson az Amerikai Egyesült Államokból, egy volt inline korcsolyázó, aki áttért a jégkorcsolyára, és mindössze négy és fél évvel később olimpiai aranyérmet nyert – ez szintén egy rendkívüli tanúsítvány a sportunkban rejlő lehetőségekre.

5. What specific objectives does the ISU Development Program aim to achieve in terms of increasing participation and improving quality across various stakeholders? / Milyen konkrét célokat tűz ki az ISU Fejlesztési Program a részvétel növelése és a minőség javítása terén?

Our objectives are multifaceted. We aim to increase participation both in terms of audience engagement and the number of skaters produced by Member countries. To achieve this, we focus on cultivating a vibrant, inclusive skating community, fostering heroes, and making the sport accessible and enjoyable for all. Initiatives like the World Ice Skating Day (WISD) and educational platforms like eRink play pivotal roles in achieving these goals, ensuring that knowledge and resources are accessible to everyone, regardless of their background or location.

Céljaink sokrétűek. Arra törekszünk, hogy növeljük a részvételt mind a közönség bevonásában, mind a tagországok által nevelt korcsolyázók számában. Ennek érdekében arra összpontosítunk, hogy egy vibráló, befogadó korcsolyázó közösséget alakítsunk ki, hősöket neveljünk, és a sportot mindenki számára elérhetővé és élvezetessé tegyük. Az olyan kezdeményezések, mint a Korcsolyázás Világnapja (World Ice Skating Day), valamint az eRink nevű oktatási platform, kulcsfontosságú szerepet játszanak ezeknek a céloknak elérésében, biztosítva, hogy a tudás és az erőforrások mindenki számára hozzáférhetők legyenek, függetlenül a háttértől vagy a tartózkodási helytől.

6. Can you provide examples of innovative approaches or methods explored through ISU development projects? / Tudnál adni példákat az ISU fejlesztési projektek által felfedezett innovatív megközelítésekre vagy módszerekre?

We’re constantly seeking innovative ways to enhance the skating experience while staying true to our sport’s essence. By listening to the needs and preferences of the next generation, we aim to create heroes and develop engaging, audience-friendly events. Collaboration and networking are central to our approach—by facilitating connections between stakeholders and fostering a culture of knowledge sharing, we can collectively propel the sport forward.

Folyamatosan újító módszereket keresünk annak érdekében, hogy fokozzuk a korcsolyázás élményét, miközben hűek maradunk a sport lényegéhez. A következő generáció igényeinek és preferenciáinak figyelembevételével hősöket szeretnénk teremteni, és olyan eseményeket fejleszteni, amelyek vonzóak és közönségbarátok. Együttműködés és hálózatépítés jellemzi megközelítésünket—a kapcsolatok létrehozásával és a tudásmegosztás kultúrájának elősegítésével közösen lendíthetjük előre a sportot.

7. How does the ISU promote inclusivity and collaboration in implementing development projects? / Hogyan ösztönzi az ISU az integrációt és együttműködést a fejlesztési projektek megvalósításában?

Inclusivity is a core value of the ISU, and we actively encourage collaboration among Members to ensure that development projects are accessible and beneficial to all. We’re committed to exploring avenues for paraskating and other inclusive initiatives, recognizing the importance of diversity within our sport. Additionally, we strive to distribute resources equitably, ensuring that every Member has the opportunity to participate and contribute to the sport’s growth.

Az integráció az ISU alapvető értéke, és aktívan ösztönözzük a tagok közötti együttműködést annak érdekében, hogy a fejlesztési projektek mindenki számára hozzáférhetőek és előnyösek legyenek. Elkötelezettek vagyunk az olyan kezdeményezések irányába, mint a parakorcsolyázás és más inkluzív kezdeményezések felfedezése, elismerve a sokféleség fontosságát a sportunkban. Emellett törekszünk az erőforrások igazságos elosztására, biztosítva, hogy minden tagnak lehetősége legyen részt venni és hozzájárulni a sport fejlődéséhez.

8. What are the key factors for ISU Members to progress and succeed within the Development Program? / Mi a tagországok előrelépésének és sikerének kulcsfontosságú tényezője a Fejlesztési Programon belül?

Commitment and willingness are paramount. Success within the Development Program requires dedicated individuals who are passionate about advancing the sport. Recognizing and appreciating the contributions of volunteers is also crucial—our sport relies heavily on their dedication and expertise. By fostering a supportive, collaborative environment and recognizing the efforts of all stakeholders, we can collectively achieve success.

Az elkötelezettség és az akarat alapvető fontosságúak. A Fejlesztési Programban való sikerhez elhivatott emberekre van szükség, akik szenvedélyesen törekednek a sport fejlesztésére. Az önkéntesek hozzájárulásainak elismerése és értékelése is kritikus fontosságú—sportunk nagy mértékben támaszkodik az ő odaadásukra és szakértelmükre. A támogató, együttműködő környezet kialakításával és az összes érintett erőfeszítéseinek elismerésével közösen érhetünk el további sikereket.

9. How do ISU Centers of Excellence contribute to the long-term development of skating disciplines? / Hogyan járulnak hozzá az ISU Kiválósági Központok a korcsolyasport hosszú távú fejlődéséhez?

ISU Centers of Excellence serve as hubs of expertise, providing skaters and coaches with access to top-tier training facilities, coaching staff, and support services. By fostering a culture of excellence and collaboration, these centers play a vital role in nurturing talent and raising the standard of skating worldwide. They also serve as hubs for international collaboration, facilitating the exchange of knowledge and expertise among Members.

Az ISU Kiválósági Központok szakértői központokként szolgálnak, amelyek lehetővé teszik a korcsolyázók és edzők számára a legjobb minőségű edzőközpontokhoz, edzőstábhoz és támogató szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A kiválóság és az együttműködés kultúrájának elősegítésével ezek a központok kulcsfontosságú szerepet játszanak a tehetségek nevelésében és a korcsolyázás globális színvonalának emelésében. Emellett nemzetközi együttműködési központokként is szolgálnak, elősegítve a tudás és szakértelem cseréjét a tagok között.

10. What role does eLearning play in making educational opportunities accessible within the ISU? / Milyen szerepet játszik az eLearning platform az oktatási lehetőségek hozzáférhetőségében az ISU-n belül?

eLearning is a cornerstone of our educational efforts, offering a convenient and accessible platform for officials, coaches, skaters, and others to enhance their skills and knowledge. Through platforms like eRink, we’re able to democratize access to education, ensuring that resources are available to everyone, regardless of their location or background. By continually expanding and refining our eLearning offerings, we can empower stakeholders at all levels of the sport.

Az eLearning az oktatási erőfeszítéseink sarokköve, egy kényelmes és hozzáférhető platformot kínálva az hivatalos személyeknek, edzőknek, korcsolyázóknak és másoknak, hogy fejlesszék készségeiket és tudásukat. Az eRink és hasonló platformok révén képesek vagyunk demokratizálni az oktatáshoz való hozzáférést, biztosítva, hogy az erőforrások mindenki számára elérhetők legyenek, függetlenül a tartózkodási helytől vagy háttértől. Az eLearning kínálatunk folyamatos bővítésével és finomításával minden szinten hatalmas erőforrássá válhatunk a sport minden érintettje számára.

Presentation of eRink from ESSC 2024: Click here.

Link to eRink

A konferencián bemutatott prezentáció az ‘eRink’-ről: Kattints ide.

Link az eRink platformhoz.

11. How does the ISU encourage cohesive and collaborative approaches among its Members through partnerships? / Hogyan ösztönzi az ISU az összefogást és a közös együttműködést tagjai között?

Collaboration is central factor for the ISU, and we actively promote partnerships among Members to maximize the impact of our development initiatives. Whether it’s through joint training camps, coaching exchanges, or resource-sharing agreements, we encourage Members to work together toward common goals. By fostering a culture of collaboration and mutual support, we can leverage the collective expertise and resources of our global skating community to drive progress and innovation.

Az ISU tevékenységében az együttműködés kiemelt fontosságú szerepet játszik, és aktívan ösztönözzük a tagok közötti partnerségeket, hogy maximalizáljuk fejlesztési kezdeményezéseink hatását. Legyen szó közös edzőtáborokról, edzőcsere-programokról vagy erőforrások megosztásáról, arra ösztönözzük a tagokat, hogy közösen dolgozzanak a céljaik elérése érdekében. Az együttműködés és kölcsönös támogatás kultúrájának kialakításával kihasználhatjuk globális korcsolyázó közösségünk kollektív szakértelmét és erőforrásait a haladás és az innováció előmozdítására.

12. What priorities or themes have been identified for Figure Skating and Speed Skating within the ISU Development Program? / Milyen prioritások vagy témák kerültek azonosításra az ISU Fejlesztési Programján belül a műkorcsolya és a gyorskorcsolya számára?

The priorities and themes for Figure Skating and Speed Skating within the ISU Development Program are outlined in the ISU Communication 2310. These documents provide a roadmap for Member countries, identifying key areas for focus and investment to support the long-term development of both branches.

A műkorcsolya és gyorskorcsolya számára egyaránt a Fejlesztési Programban meghatározott prioritások és témák az 2310. sz. ISU Kommunikációban vannak részletezve. Ezek a dokumentumok útmutatót nyújtanak a tagországok számára, azonosítva a fókuszálásra és befektetésre érdemes kulcsfontosságú területeket, hogy támogassák mindkét ágazat hosszú távú fejlődését.

13. How can Members join the ISU Development Program, and what advice would you offer to those interested? / Hogyan csatlakozhatnak a tagországok az ISU Fejlesztési Programhoz, és milyen tanácsot adna azoknak, akik érdeklődnek?

Participation in the ISU Development Program is open to all Members, and we welcome any country or organization that shares our commitment to advancing the sport of skating. Members can join by reaching out to us directly or by exploring the resources and opportunities available on our website. My advice to those interested would be to approach the program with enthusiasm and a willingness to learn. Don’t hesitate to ask questions or seek guidance — we’re here to support you every step of the way. Together, we can continue to build a brighter future for skating worldwide. 

So, my final advice is: Come. Ask. Do It.

Az ISU Fejlesztési Programban való részvétel minden tagország számára nyitott, és örömmel fogadunk minden olyan országot vagy szervezetet, amely osztja elhivatottságunkat a korcsolyasport fejlesztése iránt. A tagok számára a program való részvételre közvetlen kapcsolatfelvétel révén, vagy a weboldalunkon elérhető források és lehetőségek felfedezésével van lehetőség. Azoknak, akik érdeklődnek, azt javaslom, hogy lelkesedéssel és tanulni vágyással közelítsenek a programhoz. Ne habozzanak kérdéseket feltenni vagy tanácsot kérni — mi itt vagyunk, hogy minden lépésben támogassuk őket. Együtt folytathatjuk a világ számára fényesebb jövő építését a korcsolyasport terén.

Összefoglalva az én tanácsom: Gyere. Kérj segítséget. Valósítsd meg.

Presentation of ISU Development Program, from 2024 ESSC (speed skating perspective): Click here

A konferencián bemutatott prezentáció az ISU Fejlesztési Programról (gyorskorcsolya szemszög): Kattints ide.

SEAT MET NEKA Sportoló Nemzet
MOB ISU HM Sportért Felelős Államtitkárság
X