moksz
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség

Adatvédelmi nyilatkozat

I. Ki az adatkezelő?

Az adatkezelő a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, a továbbiakban: Adatkezelő

Elérhetőségeink a következők:

Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 2, Magyarország

E-mail cím: info@hunskate.hu

II. Milyen adatok minősülnek személyes adatnak és mit jelent az adatkezelés?

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyenek lehet például gépjárművének adatai is.

A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget éveznek, például az egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség nem kezel.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

III. Hogyan védjük a személyes adatokat?

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik a jelen tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a manipulálás vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul, de lehetőleg 72 órán belül értesítjük.

A fenti elveket a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség és adatfeldolgozói akként érvényesítik, hogy megfelelő hardveres és szoftveres alapú biztonsági intézkedéseket vezetnek be (beleértve a fizikai beléptető rendszereket, hozzáférési rendszereket, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, valamint az esetleges adatfeldolgozó mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

FONTOS! Kérem, ügyeljen arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok és jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős.

IV. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezelünk. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, például, ajánlatot kér, gépjárművet vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, levelezést folytat velünk vagy a honlapunkon egy formanyomtatványt adatokkal kitölt, azzal tudomásul veszi, hogy az adott kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat a jelen tájékoztató VII. pontjában leírt célokból kezelni fogjuk.

Amikor Ön a honlapjainkat felkeresi, az ún. sütik (cookies) automatikusan gyűjtenek személyes adatokat. Erről részletesebben a jelen tájékoztató VIII. pontja szól.

V. Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt az érintett kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség fenntartja magának a jogot, hogy – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél korábbi időpontban is törölje, amennyiben az adatok kezelése már nem szükséges.

VI. Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat?

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség-nak különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak.

VI.1. Hatóságoknak való átadás

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például, a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.

VI.2. Átadás adatfeldolgozóknak

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség a személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség megbízásából tevékenykednek.

Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség felel az adatfeldolgozó által okozott kárért.

Az adatfeldolgozó partnereket gondosan választottuk ki, akik megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az Ön adatainak a kezelése összhangban legyen az adatvédelmi előírásokkal, és az Ön jogainak a védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott személyes adatokat nem használhatják fel a saját üzleti céljaikra, és az adatokat nem adhatják át harmadik felek részére.

Adatfeldolgozó igénybevételére, például, az ügyfél-elégedettség mérés során vagy marketing akciók lebonyolítása során (pl. call center, marketing ügynökség, szolgáltatások nyújtása) kerülhet sor.

VII. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor,

(i) a velünk megkötni szándékozott szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan;

(ii) amennyiben a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség jogos érdeke azt megkívánja (például, szerződésből vagy szerződésen kívül keletkezett követelés, ügyfél-elégedettség mérés); vagy

(iii) ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

A fentieken túl jogszabály is kötelezheti a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség-t bizonyos adatok kezelésére, illetve meghatározott ideig való megőrzésére.

A következő pontokban a különböző jogszabályi alapon folytatott adatkezelések eseteit, szabályait, célját és a kezelt adatok megőrzési idejét ismertetjük.

VII.1. A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

VII.1.1. Ajánlatkérés, illetve általános érdeklődés termékekről vagy szolgáltatásokról

Amennyiben Ön bármilyen formában (telefonon, e-mailen, online formanyomtatvány kitöltésével, vagy személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér bármely szolgáltatásunkkal kapcsolatban, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során az Ön által megadott adatokat fogjuk kezelni.

Az adatkezelés célja az Ön megkeresésének, kérésének megválaszolása.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az ajánlatkérés vagy egyéb megkeresés kezeléséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb 12 hónapig tároljuk.

VII.1.2. Ügyfélpanaszok kezelése

Amennyiben Ön hozzánk fordul valamely panasszal, rögzítjük adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés célja a panasz kezelése.

Az adatok megőrzésének időtartama: a panasz kezeléséhez, illetve a panasszal kapcsolatosan keletkezett igényekből származó követelések elévülésének ideje.

VII.2. Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekén alapuló adatkezelések

Egyes esetekben az érintettek adatvédelemhez és személyes adataikhoz való joga és az adatkezelők jogos érdekei látszólag ütközhetnek. Ilyen esetekben az adatkezelők érdekmérlegelés útján juthatnak arra a következtetésre, hogy az adatkezelés a jogos érdekeik érvényesítése miatt szükséges. Ilyen esetben nem jogosult azonban az adatkezelő a jogos érdekén túlmenő vagy tömeges adatkezelésre.

Az érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdek sokféle lehet, az alábbiakban tájékoztatást adunk a leggyakrabban előforduló ilyen adatkezelésekről.

VII.2.1. Kiemelt ügyfelek, partnerek üzleti vezetőinek, kapcsolattartóinak szóló exkluzív megkeresések

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség kiemelten fontos meglévő és esetleges jövőbeli ügyfeleinek és üzleti partnereinek üzleti vezetőivel, kapcsolattartóival időről időre kapcsolatba léphet egyes üzleti vagy közéleti eseményekre szóló meghívásuk érdekében. Az ilyen megkeresések érdekében az érintett meglévő és esetleges jövőbeli ügyfelek és üzleti partnerek üzleti vezetőinek, kapcsolattartóinak személyes adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím, munkahely, beosztás/pozíció) kezeljük.

Az adatkezelés indoka: a meglévő és esetleges jövőbeli ügyfelek, üzleti partnerek üzleti vezetőinek, kapcsolattartóinak megkeresése exkluzív eseményekre, rendezvényekre történő meghívás érdekében.

Az adatok megőrzésének időtartama: fennálló üzleti kapcsolat esetén az, ügyfélkapcsolat időtartama, valamint ennek megszűnését követően legfeljebb 1 év, reménybeli üzleti kapcsolat esetén az első kapcsolatfelvételt követő legfeljebb 5 év.

VII.2.2. Rendezvényeken készített fénykép- és videofelvételek

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség által szervezett egyes rendezvényeken (pl. az évente megrendezett Volkswagen találkozón) fénykép- és videofelvételeket készít. A rendezvényeken készített fénykép- és videófelvételeket a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség megőrzi, és nyomtatott kiadványokban és/vagy a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség online felületein közzéteszi.

Az adatkezelés célja a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség arculatának és brandjének, ismertségének marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel összefüggésben a rendezvényeken fénykép- és videófelvételek készítése és felhasználása. Kezelt személyes adatok köre: az érintett képmása és hangja.

A személyes adatok megőrzésének ideje: az érintett tiltakozásáig.

VII.2.3. Szerződéses kapcsolattartók személyes adatainak a kezelése

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség az üzleti partnereivel kötött szerződésben, illetve annak teljesítése során megadott kapcsolattartók személyes adatait (tipikusan: név, munkahelyi cím, munkahelyi e-mail, munkahelyi telefonszám) kezeli.

Az adatkezelés célja a szerződés végrehajtása: a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség a szerződéses partner által a szerződéssel összefüggésben megadott személyes adatokat kizárólag a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség és a szerződéses partner közötti könnyített kapcsolatfenntartás érdekében, a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében használja fel.

A személyes adatok megőrzésének idejea fenti cél megvalósulásáig, de legfeljebb a partnerrel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 évig (amelyik a rövidebb).

VII.3. Kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelések

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség az Ön személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím) automatizált döntéshozatalhoz, illetve profilozáshoz, továbbá üzletszerzési céllal, így új termékajánlatok, akciók népszerűsítése, piackutatás, nyereményjáték és jótékonysági akciókba való bekapcsolódás céljából kezeli kizárólag abban a körben, amelyhez Ön az adatkezelési hozzájárulás kitöltése során hozzájárult.

A fentieken belül az adatkezelés célja az, hogy a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség

a.) az ügyféllel vagy játékossal szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse;

b.) az ügyfelek és érdeklődők tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi szabványoknak megfelelő, magas színvonalú kiszolgálást.

c.) az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen elektronikus úton és más módon, tájékoztatókat és hírleveleket küldjön részükre az általuk kiválasztott módon;

d.) az érintettek Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség-nál már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával;

e.) az érintettekkel folyamatos kapcsolatot tartson.

Az adatok megőrzésének időtartama: az üzletszerzési céllal kért és gyűjtött adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, kivéve, amennyiben az alábbiakban ettől eltérő megőrzési idő szerepel.

VII.3.1. Automatizált döntéshozatal és profilozás

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása esetén az érintettről a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség-nál rendelkezésre álló vagy más forrásból jogszerűen szerzett adatok alapján bizonyos célzott megkereséseket automatizált döntéshozatal útján és profilozás eredményeként küldhet. Az automatizált döntéshozatal előre meghatározott szempontok szerinti leválogatással történik, a korábbi adatok alapján meghatározható profilnak megfelelően. Ilyen adatok lehetnek többek között az érintett személyére (pl. nemére, életkorára, lakhelyére, foglalkozására, kedvteléseire) életkörülményeire (pl. családi állapotára és helyzetére, jövedelmi viszonyaira), felhasználási szokásaira vonatkozó adatok. A profilozás célja az érintett felhasználási szokásainak, preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlatok kidolgozása.

Az érintett bármikor további információt kérhet a profilozás módjáról, különösen a figyelembe vett adatokról, az azokból levont következtetésekről, illetve az adatok forrásáról.

VII.3.2. Új termékajánlat, akciók, hírlevelek

Amennyiben az érintett hozzájárul a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség adatkezeléséhez, hírlevelek, márkamagazinok stb. küldése céljából, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség érintett adatait e célra elkülönítetten kezeli addig, amíg az adatkezelési hozzájárulást az érintett vissza nem vonja.

VII.3.3. Piackutatás

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség külön és a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokkal össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag érintett fogyasztói szokásainak megismerése érdekében történő kapcsolatfelvétel (piackutatás) céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség a piackutatás után haladéktalanul leválasztja az érintett név- és lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és elkülönítetten, az érintett beazonosíthatóságát és a válaszaival történő összekapcsolását kizáró módon tárolja azokat. Az elkülönítéstől kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén tekint el a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség.

VII.3.4. Nyereményjáték

Meghatározott nyereményjátékra való jelentkezés esetén a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség a játékszabályzatban meghatározott személyes adatokat kezeli a sorsolás lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából. Egyéb érvényes adatkezelési hozzájárulás hiányában a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség a nyereményjáték lebonyolítását követően törli a játékosok adatait. A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség a nyertesek adatait a nyereményekkel kapcsolatos esetleges igényérvényesítéssel kapcsolatos, illetve az adózással és a szerencsejátékok felügyeletével kapcsolatos jogszabályok szerinti kötelezettségek elévülési idején belül őrzi meg, ezt követően törli.

VII.3.5. Jótékonysági akciók

Az egyes jótékonysági akciók céljából egyedi módon gyűjtött és kezelt adatokat a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség egyéb általános adatkezelési hozzájárulás hiányában a jótékonysági akció megvalósulását követően törli.

VIII. Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak?

Weboldalaink automatikusan gyűjtenek adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát.

Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit – és a benne foglalt információt – vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat.

A weboldalainkon használt sütikről bővebb információt talál az egyes weboldalakon elhelyezett linkeken.

IX. Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait?

A kezelt adatokat a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség illetékes munkavállalói, valamint a jelen tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges.

X. Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

Az érintett bármikor jogosult:

a.) tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,

b.) kérni személyes adatai helyesbítését,

c.) kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),

d.) kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),

e.) kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság).

Az érintett a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség kapcsolattartójához intézett, az info@hunskte.hu, illetve a 1143 Budapest, Stefánia út 2.. alatti postacímre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait.

Az érintett tájékoztatást kérhet a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség-tól a személyes adatai kezeléséről. A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség-hoz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Az érintett kérelmezheti a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség-nál az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Az érintett bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet.

Az érintett írásban vagy más módon kérheti a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetségtól, hogy a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség által kezelt adatait az érintett által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről az érintettet értesíti.

XI. Mit tegyen, ha panasza van?

Az érintett bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elérhetőségein (email cím: info@hunskate.hu, telefon: +36-1-2522369). Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesíti az érintettet.

Amennyiben az érintett nem ért egyet a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: mugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetséghez elküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

  1. május 1.
SEAT MET NEKA Sportoló Nemzet
MOB ISU HM Sportért Felelős Államtitkárság
X